Vào menu "Tuỳ chỉnh" -> "Hoàn thiện mẫu" để thay đổi hoặc tắt phần này (Banner)
Danh mục sản phẩm
Thông tin liên hệ
Thêm thông tin liên hệ trong phần Tuỳ chỉnh để hoàn thiện phần này
Vào "Tùy chỉnh" -> "Box mở rộng" để thêm box mới khu vực trái xuất hiện ở đây
Vào menu "Tuỳ chỉnh" -> "Hoàn thiện mẫu" để thay đổi hoặc tắt phần này (Slide hình trang chủ)
Vào menu "Tuỳ chỉnh" -> "Hoàn thiện mẫu" để thay đổi hoặc tắt phần này (Phần giới thiệu ngắn)

sản phẩm

Đăng sản phẩm, dịch vụ để xuất hiện ở đây
Giỏ hàng
Giỏ hàng trống !
Tìm sản phẩm
Vào "Tùy chỉnh" -> "Box mở rộng" để thêm box mới khu vực phải xuất hiện ở đây
Vào menu "Tuỳ chỉnh" -> "Hoàn thiện mẫu" để thay đổi hoặc tắt phần này (Chân trang)